Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy – nákup produktu uzavřené prostřednictvím portálu umístěného na webovém rozhraní www.zameckalekarnatrebon.cz

Webové rozhraní provozuje společnost:

ZÁMECKÁ LÉKÁRNA a.s.

Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Datová schránka: gzb759x

IČO 24191922
DIČ CZ24191922

Spisová značka:B 2417/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích

Číslo BÚ: 4629254399/0800, IBAN CZ44 0800 0000 0046 2925 4399

Statutární orgán – představenstvo:
Ing. Miroslav Ježek
Petr Ježek


Telefonní číslo: 601 350 021
Kontaktní e-mail: provoz@zameckalekarnatrebon.cz
Provozovna: ZÁMECKÁ LÉKÁRNA, Březanova 118 Třeboň 379 01
(dále jen „my“ nebo „naše společnost“).

 

1.
Úvodní ustanovení


1.1. Definice:

- produkt je poskytovatelem nabízené služby, vstupenky, poukazy nebo vouchery na webovém rozhraní www.zameckalekarnatrebon.cz;

- vstupenka je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) sloužící jako vstupenka na akci, která obsahuje podstatné informace o dané akci;

- poukaz je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) sloužící jako peněžní poukázka na poskytnutí plnění, obsahující podstatné informace o finanční hodnotě poukazu, informace o poskytovateli, dobu platnosti poukazu, unikátní číselný kód a způsob, jakým lze poukaz uplatnit;

- voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) sloužící jako poukázka na poskytnutí plnění, obsahující podstatné informace o plnění poskytovatele, zejména popis objednané služby nebo zakoupeného zboží, informace o poskytovateli, dobu platnosti poukazu, unikátní číselný kód a způsob, jakým lze poukaz uplatnit;

- webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní naší společnosti umístěné na internetových stránkách www.zameckalekarnatrebon.cz na kterém poskytovatel nabízí produkty.

- kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena zboží, vstupenky, poukazu nebo voucheru, která je uvedena vždy u daného produktu na webovém rozhraní;

- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky;

- poskytovatelem se rozumí společnost
Zámecká servisní s.r.o., čp. 70 Sedlečko u Soběslavě, 392 01 Sedlečko u Soběslavě
IČ: 11906529 DIČ:CZ 11906529, který vlastním jménem prostřednictvím webového rozhraní nabízí svoje produkty;

- smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je dodání produktu, na základě, kterého můžete uzavřít s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží poskytovatelem;

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny výhradně v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami obsahující též práva z vadného plnění zaškrtnutím příslušného políčka při objednání zboží na webové stránce. Obchodní podmínky lze stáhnout v tisknutelné formě na webovém rozhraní a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovně poskytovatele.


2.
Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

2.1. Osobní údaje jsou poskytovatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

2.2. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dále GDPR.

2.3. Kupující uzavřením smlouvy či nákupem produktu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků poskytovatel nepředává žádné další osobě ani subjektu. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli provozovny.


3.
Podmínky použití produktu

3.1. Vstupenky po zakoupení zákazníkem není možné vracet ani měnit, ale může je uplatnit jiná osoba, než která vstupenky zakoupila.

3.2. Poukazy po zakoupení zákazníkem není možné vracet ani měnit, ale může je uplatnit jiná osoba, než která poukazy zakoupila.

3.3. Vouchery po zakoupení zákazníkem není možné vracet ani měnit, ale může je uplatnit jiná osoba, než která vouchery zakoupila.

3.4. Upřesňující podmínky užití produktů mohou být dále uvedeny u jednotlivých produktů v elektronické nebo listinné podobě a zákazník se zavazuje zakoupením produktu k jejich dodržení.

3.5. Produkty mohou být doručovány osobně a elektronicky.

3.6. Některé produkty mají platnost, která je uvedena na jejich listinách. Po vypršení této platnosti produktů ztrácí zákazník nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení vynaložených finančních prostředků. Závazek poskytovatele po uplynutí doby platnosti produktu zaniká a nabídku nelze uskutečnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození, nebo zničení produktu.


4.
Podmínky vstupenek nebo voucherů

4.1. Za akci je považována prohlídka, přednáška, workshop, koncert, divadelní představení či jiná kulturní akce, která se koná v areálu ZÁMECKÉ LÉKÁRNY, Březanova 118, 379 01 Třeboň, nebo jeho části a na kterou je vstup za úplatu a dle pravidel uvedených níže. Vstupenky jsou prodávány také na pokladně ZÁMECKÉ LÉKÁRNY, Březanova 118, 379 01 Třeboň. Obdobným způsobem jako vstupenky jsou také prodávány vouchery na gastronomické akce (gastrozážitky), které se konají v pevně stanoveném datu a nelze je po zakoupení již stornovat.

4.2. Vstupenky na tyto akce můžete zakoupit online na www.zameckalekarnatrebon.cz nebo osobně (offline) v pokladně ZÁMECKÉ LÉKÁRNY, Březanova 118, 379 01 Třeboň.

4.3. Online prodej vstupenek končí 10 min před konáním akce.

4.4. Offline prodej je možný v případě volné kapacity i v místě konání akce.

4.5. On-line prodej – nákupní proces, kontrola vstupenek

 • Ve formuláři na webu www.zameckalekarnatrebon.cz zadáte požadovaný počet vstupenek nebo si vyberete konkrétní místa.
 • Vyplníte vaše jméno a emailovou adresu, která je nutná pro zaslání vstupenek. V případě, že je adresa zadána chybně nebo se vyskytnou technické problémy na straně uživatele, Zámecká servisní s.r.o. neručí za nedoručení těchto emailů.
 • Po kliknutí na tlačítko Zaplatit budete přesměrování na platební bránu, kde můžete celkovou částku uhradit platební kartou (VISA, Mastercard).
 • Po uhrazení vám bude zobrazena možnost tisku vstupenek. Pokud byste tisk neprovedli ihned, je vám odkaz na tisk zaslán také na emailovou adresu. Stažené vstupenky si můžete vytisknout doma nebo kdekoli, kde máte přístup k tiskárně. K usnadnění kontroly nedoporučujeme vstupenku zmenšovat.
 • Vytištěná vstupenka je vybavená unikátním čárovým nebo QR kódem, který bude po předložení v místě konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho bude umožněn vstup.
 • Návštěvník může být následně označen identifikačním náramkem. V tomto případě je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání akce. Vstupenku po jejím přečtení již nelze dále použít.
 • Vstup bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. Zámecká servisní s.r.o. neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této vstupenky.
 • V případě neuhrazení vstupenek platební kartou je váš nákup neplatný.
 • V případě technických problémů nás kontaktujte na emailu provoz@zameckalekarnatrebon.cz

4.7. Offline prodej – vstupenky, kontrola vstupenek

 • U osobního (offline) prodeje obdržíte po zaplacení vstupenku na akci.
 • Tato vstupenka bude v místě konání zkontrolována pověřenou osobou a na základě toho bude umožněn vstup. Návštěvník může být označen identifikačním náramkem. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání akce.
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

4.8. Storno vstupenek, zrušení akce, nepříznivé počasí u venkovních akcí

 • Vstupenky není možné po zaplacení stornovat nebo vrátit. Vstupenky může uplatnit i jiná osoba, než která je zakoupila (dle pravidel pro kontrolu vstupenek).
 • Pokud je vystoupení zrušeno do 30 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení vstupného.
 • O termínu a způsobu vracení vstupného informuje pořadatel nejpozději do tří dnů od konání akce na webu www.zameckalekarnatrebon.cz a prostřednictvím kontaktních e-mailů, zadaných při nákupu vstupenek.
 • Pokud je prohlídka, přednáška, workshop, koncert, divadelní představení či jiná kulturní akce zrušeno po více než 30 odehraných minutách (čistého času), nárok na vrácení vstupného nevzniká.
 • Venkovní akce se konají za každého počasí, a to v případě, že je to účinkujícím akceptováno.
 • Venkovní akce může být přerušena (i opakovaně) a poté pokračovat. Doporučujeme odpovídající oblečení pro případ nepříznivého počasí. Během představení není možné používat deštníky, neboť omezují viditelnost. Z toho důvodu doporučujeme přinést si nepromokavou bundu či pláštěnku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout venkovní akci do vnitřních prostor, a to i mimo areál ZÁMECKÉ LÉKÁRNY, Březanova 118 Třeboň 379 01.

4.9. Bezpečnost

 • Z důvodu bezpečnosti může být u vstupu na kulturní akce provedena osobní prohlídka.
 • Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 • Do areálu není dovoleno vnášet zbraně, nože, nůžky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 • Osobám mladším 18 let je zakázána konzumace alkoholu. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, a také osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného.
 • V době konání akcí je zákaz vstupu se psy do areálu nebo jeho části, kde se akce koná. Výjimkou je pouze asistenční pes – ZTP, ZTP/P.
 • PROHLÍDKA – během prohlídky je potřeba řídit se pokyny průvodce. Není povoleno dotýkat se výrobního zařízení a pohybovat se v nepovoleném prostoru. Podlaha na nádvoří může být mokrá a kluzká, je tedy potřeba dbát osobní bezpečnosti. Zámecká servisní s.r.o. nenese riziko při případném porušení těchto pravidel.

4.10. Focení a natáčení na akci

 • Na neprofesionální úrovni je povoleno. Interpreti však mohou mít vlastní podmínky pro fotografování a audio a video záznamy. Akreditace médií je u pořadatele akce.
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo fotografického, filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry koncertu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Nepřejete-li si být fotografováni nebo natáčeni, informujte o tom přímo fotografa nebo kameramana akce.
 • PROHLÍDKA – fotografování je povoleno dle pokynů průvodce.


5.
Platba za produkt

5.1. Kupní cena je specifikována u nabídky konkrétního produktu. Cena se vždy uvádí již včetně DPH. Kupující si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba provedena.

5.2. Platba se provádí prostřednictvím:

5.3. Při použití online platby bude produkt doručen elektronicky na e-mail kupujícího.

5.4. V případě, že nebude Kupujícímu doručen produkt kontaktuje Kupující poskytovatele na tel. čísle +420 601 350 022 za účelem sjednání nápravy.

5.5. Poskytovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

5.6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí produktu.

5.7. Případné slevy a akce na produkty nelze vzájemně kombinovat, pokud není vysloveně udáno jinak.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy – nákupu produktů, kupujícímu daňový doklad. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví poskytovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


6.
Dodání produktů

6.1. Objednané produkty: vstupenky, vouchery, poukazy se doručují:

 • elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího
 • v provozovně poskytovatele

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7.
Odstoupení od kupní smlouvy – nákupu produktu

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy – nákupu produktu, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

7.2. Kupující bere na vědomí, že u produktu typu vstupenky, poukazu a voucheru nelze odstoupit od kupní smlouvy z důvodu možného zneužití v oběhu.


8.
Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu a na základě reklamy jimi prováděné se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá.

8.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného produktu, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od kupujícího reklamaci produktu.


9.
Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu okamžikem zaplacením celé kupní ceny.

9.2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy provoz@zameckalekarnatrebon.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle poskytovatel prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


10.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy – nákupu produktu plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou – nákup produktu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva – nákup produktu – vstupenka včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování ZÁMECKÁ LÉKÁRNA, Březanova 118, 379 01 Třeboň.

11.5. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy týkající se poskytování našich služeb, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


V Třeboni dne 1. 2. 2022